แบบจำลองอะตอมของทอมสัน

 

อะตอม ประกอบด้วย อนุภาคโปรตอนและอิเล็กตรอนกระจายอยู่ทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ อะตอมในสภาพที่เป็นกลางทางไฟฟ้าจะมีจำนวนประจุบวกเท่ากับประจุลบเซอร์โจเซฟ จอห์น ทอมสัน นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้ทำการศึกษาและทดลองเกี่ยวกับการนำไฟฟ้าของก๊าซโดยใช้หลอดรังสีแคโทด ได้ผลสรุปด้งนี้
ค่าอัตราส่วนประจุต่อมวลของอนุภาคลบหรืออิเล็กตรอน (e-) มีค่าเท่ากับ 1.76x108 คูลอมบ์ต่อกรัม ซึ่งมีค่าคงที่เสมอไม่ขึ้นอยู่กับชนิดของก๊าซและโลหะที่ใช้ทำแคโทด
สรุปแบบจำลองอะตอมของทอมสัน
อะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลุม มีอนุภาคที่มีประจุบวก เรียกว่า โปรตอน อนุภาคที่มีประจุลบ เรียกว่า อิเล็กตรอน และจำนวนโปรตอนเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนกระจายอยู่ทั่วไปในทรงกลม


คุณสมบัติของรังสีแคโทด

1.ออกมาจากขั้วไฟฟ้าลบ(ขั้วแคโทด)

2.เดินทางเป็นเส้นตรง ด้วยความเร็วสูงมาก

3.เมื่อกระทบสารเรืองแสงทำให้เกิดการเรืองแสงขึ้น

4.เป็นลำของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเป็นลบ

5.ไม่สามารถทะลุผ่านฉากบาง ๆ ได้

6.เบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า

เจ เจ ทอมสัน (Joseph John Thomson) ได้ทดลองเพื่อหาค่าประจุไฟฟ้าต่อมวลของอนุภาครังสีแคโทด (q/m) โดยในการทดลองใช้หลอดดังรูป
การทดลองที่สนับสนุนแบบจำลองอะตอมของทอมสัน

1.สโตนีย์ ได้ศึกษาผลงานของฟาราเดย์ และเป็นผู้สรุปว่า ไฟฟ้าประกอบด้วยอนุภาคทางไฟฟ้าและตั้งชื่ออนุภาคนี้ว่า อิเล็กตรอน ซึ่งเป็นอนุภาคขนาดเล็กในอะตอมของธาตุ


2.ฟาราเดย์ ได้ศึกษาเกี่ยวกับการแยกสารละลายด้วยกระแสไฟฟ้าและได้ตั้งกฏการแยกสารด้วยไฟฟ้า


3.รอเบิร์ต แอนดูรส์ มิลลิแกน ได้ทำการทดลองต่อจากทอมสัน เพื่อหาประจุที่มีอยู่ในอิเล็กตรอนแต่ละตัว เรียกการทดลองนั้นว่า
e-แต่ละตัว มีประจุเท่ากับ 1.6x10-19 คูลอมบ์
e-แต่ละตัว มีมวลเท่ากับ 9.1x10-28 กรัม
ทอมสันยังได้ทดลองวัดค่า q/m ของ hydrogen ion (อะตอมไฮโดรเจนที่สูญเสียอิเลคตรอนไป) หาค่า q/m ของ hydrogen ion ได้ = 9.7x107 C/kg


4.ออยแกน โกลด์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน ได้ทำการทดลองโดยใช้หลอดรังสีแคโทด พบว่า อนุภาคบวก มีค่าอัตราส่วนประจุต่อมวลไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับชนิดของก๊าซ และอนุภาคบวกที่เกิดจากไฮโดรเจน เรียกว่า โปรตอน


อ้างอิง


1 2 3 4 5 5-1 6 6-1 7 7-1 8
หน้าแรกโดย:นาย ภาณุพงศ์ ตั้งจิรัฏฐิติกาล